Selfie z Baczyńskim

Biblioteka na Koszykowej ogłasza konkurs powiązany z wystawą

Wyje za mną ciemny, wielki czas. Krzysztof. Kamil Baczyński. 1921-1944

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Selfie z Baczyńskim

§1
Organizatorzy konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.
2. Konkurs ogłoszony jest w ramach projektu wystawa i wernisaż Wyje za mną ciemny, wielki czas Krzysztof Kamil Baczyński.

§2
Cele konkursu

1. Celem konkursu jest upamiętnienie postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 100-lecie jego urodzin, a także w związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
2. Ponadto celem konkursu jest:
– zachęcanie do odwiedzenia wystawy w siedzibie Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa;
– zachęcenie do odwiedzenia miejsc upamiętnienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego lub miejsc z tą postacią i jej twórczością związanych lub kojarzących się na terenie Warszawy i poza nim;
– odkrywanie biografii i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego;
– propagowanie i rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród czytelników.

§3
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs adresowany jest do amatorów.
2. Uczestnikami konkursu są wszyscy bez względu na wiek.
3. Prace będą ocenione w dwóch kategoriach wiekowych, tj.:
I – dzieci i młodzież do 18. roku życia: 1., 2. 3. miejsce oraz wyróżnienia;
II – osoby pełnoletnie: 1., 2., 3. miejsce oraz wyróżnienia.

§4
Zasady ogólne konkursu
1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
2. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć będących autoportretami (popularnie zwanymi selfie) na tle dowolnie wybranego elementu wystawy w Bibliotece na Koszykowej (parter) bądź też w innym miejscu związanym z postacią Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, przy czym nie muszą to być tylko oficjalne tablice czy znaki, ale wszelkie miejsca, elementy krajobrazu lub architektoniczne, kojarzące się nie tylko z Baczyńskim, ale i jego poezją. Uzasadnienie wyboru takiego, a nie innego tła do fotografii będzie także elementem podlegającym ocenie przez jury konkursu, szczególnie w kategoriach oryginalności nawiązania. Każda fotografia zgłaszana na konkurs powinna zatem posiadać tytuł, który zawierałby w zwięzłej formie także uzasadnienie wyboru elementu tła kojarzącego się z postacią lub poezją Baczyńskiego.
4. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail)).
5. Uczestnik konkursu może przesłać także fotografie w formie elektronicznej: e-mail lub na nośniku, np. CD. Fotografie w e-mailu lub na kopercie płyty CD należy opisać według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail)).
6. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 fotografie.
7. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, a także pełnoletni autorzy zdjęć, zgadzają się na piśmie lub mailowo (załącznik nr 1 do regulaminu tylko dla opiekunów) na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz zwycięskich prac na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego i w mediach, w których będzie podawana informacja o zwycięskich pracach.

§4
Zasady szczegółowe konkursu
1. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
2. Format fotografii: min 15×21 cm.
3. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach.
4. Na fotografii nie mogą się znajdować wizerunki twarzy innych osób poza autorem – jest to autoportret.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.
5. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

§ 6
Termin i miejsce składania prac

1. Prace należy złożyć/przesłać najpóźniej do dnia 27.02.2022 r.
2. Prace przesyłane w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy: ewelina.rabkowska@koszykowa.pl w tytule podając konkurs: Selfie z Baczyńskim.
3. W przypadku braku tematu w tytule organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieotwarcie wiadomości.
4. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym.
5. Prace można również wysłać w opisanej zgodnie z wytycznymi kopercie lub na płycie CD z dopiskiem: konkurs: Selfie z Baczyńskim na adres:

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego , ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa do rąk: Ewelina Rąbkowska

§7
Ocena i rozstrzygnięcie konkursu
1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.
2. Decyzje jury są ostateczne.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 4 kwietnia 2022 r. na stronie www.koszykowa.pl
4. Nagrody książkowe za zajęcie lokaty w danej kategorii lub wyróżnienia zostaną przesłane pocztą na adres laureata.

§8
Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).
3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatorów z nadesłanych zdjęć.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy:

ewelina.rabkowska@koszykowa.pl

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie

Niniejszym oświadczam, że
• zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego warunki;
• moja córka/syn jestem autorem nadesłanych fotografii;
• nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
• na fotografiach nie ma wizerunku twarzy osób trzecich,
• wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojej córki/syna…………………………………………………………….. na potrzeby konkursu zgodnie z Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).

……………………. ………………………………………………….
Miejscowość, data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego